GIÁM SÁT & QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BẢO VỆ HSS

“ Hoàng Phi Hổ giải pháp An toàn và Bảo mật ”

0886 999 113

HỒ SƠ NĂNG LỰC

GIÁM SÁT & QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BẢO VỆ HSS
Ngày đăng: 13/10/2023 10:47 AM

Việc giám sát và qun lý nhân viên bo vệ HSS rt quan trng? Bởi vì nhân viên tiếp xúc trc tiếp vi khách hàng, là người đại diện Công ty HSS làm việc về việc giữ an ninh, tài sản và tính mạng của Khách hàng, đồng thời thái độ nhân viên bo v tt s làm khách hàng hài lòng, vic qun lý nhân viên mt cách khoa hc s giúp công vic hiu qu hơn.

I. Xây dựng hệ thống quản lý:

T chc qun lý nhân viên trc tiếp, qun lý t xa để đảm bo công vic hiu quả

1. Quản lý trực tiếp

– Có kế hoch qun lý mc tiêu và qun lý nhân viên bo v mt cách thường xuyên.

Đội trưởng ti mi mc tiêu có nhim v qun lý, t chc, ch huy và phi hp vi các nhân viên bo v để hoàn thành nhim v.

– Nâng cao tính t giác ca mi bo v, đảm bo ti đa tính chuyên nghip và đảm bo an ninh, an toàn ti đa cho khách hàng.

2. Tuần tra cơ động

Thường xuyên tun tra cơ động để đảm bo công vic được thc hin đúng chun

– Hot động nghip v ti các mc tiêu được kim tra, giám sát thông qua đội tun tra cơ động.

– Công tác tun tra cơ động được tiến hành thường xuyên, ngu nhiên, bo đảm tính trung thc, độc lp và khách quan ca h thng qun lý nghip v.

– Nâng cao tính t giác và ý thc trách nhim ca mi nhân viên.

3. Điều động định kỳ

– Các nhân viên bo v s được điu động, luân chuyn định k ba đến sáu tháng hoc theo yêu cu ca khách hàng.

– Mc tiêu ca hot động này là đảm bo ti đa nhu cu an ninh, an toàn ca khách hàng. Đồng thi phát huy tinh thn và ý thc ca mi nhân viên bo v.

4. Điều hành trực tuyến

– Phòng nghiệp vụ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ thường xuyên tiến hành kim tra nghip v ti các mc tiêu.

Điu này đóng vai trò quan trng trong vic gn kết tp th Công ty và to tinh thn dân ch da trên mi quan h bình đẳng và ci m.

– Gián tiếp qun lý công tác nghip vđộng viên tinh thn nhân viên thông qua các chế độ phúc li đảm bo quyn li người lao động, bao gm bo him xã hi, công đoàn, khen thưởng, k lut.

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ

– Các đội trưởng tham gia bi dưỡng, trao đổi kinh nghim và nâng cao nghip v qun lý trong các khoá hc được t chc hàng quý.

– Nhân viên bo v thường xuyên được tu nghip, cp nht các kiến thc và k năng chuyên môn đảm bo ti đa năng lc nhân viên và cht lượng dch v do chúng tôi cung cp.

II. Cách quản lý nhân viên bảo vệ hiệu quả:

Thường xuyên đào to nghip v và k năng cho nhân viên bo v

Trong bi cnh xã hi đang ngày càng có nhiu t nn trm cp, gây mt trt t an ninh như hin nay thì đội ngũ bo v chuyên nghip, đáng tin cy, đảm bo an toàn tài sn và an ninh trt t là vic vô cùng cn thiết và quan trng đối vi tng công ty, t chc, doanh nghip. Tuy nhiên, nếu không biết cách qun lý nhân viên bo v, không nhng ch tiêu tn tin bc mà công vic li không được hiu qu như ý mun.

1. Phải có bảng phân công công việc rõ ràng

Qun lý và đội trường cn tiến hành phân công công vic cho tng nhân viên mt cách tht rõ ràng và c th. Bên cnh đó, vic xây dng kế hoch d phòng cũng rt cn thiết để có th điu chnh hoc thay thế hp lý trong trường hp tha hay thiếu nhân viên.

2. Thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên

Hot động đào to nhân viên là vô cùng cn thiết vì nó s giúp nhân viên nâng cao được nghip v và k năng ca nhân viên bo v. Đặc bit là nhng k năng: x lý tình hung, phòng cháy cha cháy, hun luyn võ thut, k năng giao tiếp…

3. Kiểm tra nhân viên với tần suất phù hợp và khéo léo

Đôi khi vic theo dõi và kim soát nhân viên quá gt gao s khiến nhân viên không thoi mái, do đó qun lý nên kim tra nhân viên vi tn sut phù hp.

4. Có mức đãi ngộ phù hợp với mức độ công việc

Qun lý và đội trưởng bo v nên đánh giá nhân viên da vào mc độ hoàn thành công vic, nhim v được giao. Điu này s đưa đến chế độ khen thưởng rõ ràng và công tâm, tránh tình trng nhân viên cm thy b đối x bt công.

5. Thực hiện chấm công, chấm giờ tăng ca cho nhân viên

Quản lý và đội trưởng chấm công giờ làm cho nhân viên mỗi ca trực trên hệ thông quản lý và đối soát công vào cuối mỗi tuần, mỗi tháng.

 

6. Báo cáo giao ban hàng ngày/tuần/tháng

Báo cáo công vic theo yêu cu ca giám đốc, phó giám đốc, b phn ph trách nghip v. Để các cp qun lý nm được tiến trình công vic và có các phương án x lý kp thi nếu có s c xy ra.

III. Những kinh nghiệm quản lý nhân viên bảo vệ

Công ty chuyên nghip luôn thường xuyên đánh giá và khen thưởng nhân viên

Mi công ty bo v có rt nhiu nhân viên nên rt cn đến nhng người qun lý nhân s gii. Vi mi nhân viên là mt tính cách, mt cá nhân khác bit. Vi nhng cá tính riêng do đó đòi hi người qun lý rt nhiu k năng x lý, giám sát công vic. Điu này không ch giúp người bo v hoàn thành tt công vic mà còn là nơi gi gm nhng tâm tư tình cm, gn kết các cá nhân vi nhau tt hơn.
 – Giúp nhân viên b
o v phát huy kh nǎng: Người qun lý nhân viên bo v không ch là người định hướng cho nhân viên mà còn là người xác định các mc tiêu công vic c th ca tng nhân viên. Giúp h có th phát huy năng lc, tài năng ca mình trong công vic.
– Bi
ết khen đúng lúc, trách đúng vic: Nếu nhân viên ca mình làm vic tt nên khen thưởng h để h có năng lượng tích cc và động lc phn đấu. Tuy nhiên, vi nhng đim yếu ca nhân viên bo v, người qun lý phi biết cách tìm ra nguyên nhân và khc phc nó.

– Trao phn thưởng cho người xng đáng: Công ty nên trao thưởng cho nhân viên bo v làm vic tt và cng hiến cho s phát trin ca công ty. Phn thưởng không nht thiết phi là các khon tin mt. Có th là nhng ngày ngh phép, chuyến đi chơi xa, tham gia khóa hc b ích… Đây cũng là cách làm khiến nhân viên bt k v trí, công vic nào cũng cm thy hnh phúc vì được coi trng. Là động lc để h làm vic chăm ch, hiu qu hơn na, góp phn to ln to nên dch v bo v uy tín.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline